Obchod

Spoločnosť LESS & Co, s.r.o. sa zaoberá taktiež nákupom a predajom surového dreva. Ročný objem nami obchodovaného guľatého dreva je viac ako 100 tis. m3. Ako dobrý obchodník si spoločnosť zakladá na dobrých vzťahoch so svojimi obchodnými partnermi. Ctí si akékoľvek dohody a je napríklad schopná sa dohodnúť na splatnosti, ktorá bude vyhovovať našim partnerom. Vykupuje tiež les tzv. nastojato a celé lesné majetky, alebo je schopná pre nákup lesného majetku prizvať vhodného investora.

Dobre vieme, že obchod s drevom je jedným z rozhodujúcich momentov dobrého hospodárenia v lesoch. Predajom dreva je možné zhodnotiť, alebo premárniť prácu predchádzajúcich generácií lesných hospodárov. Vysokým speňažením dreva potom vytvárame základný predpoklad pre úspešnú obnovu lesov a ich premenu na vhodnejšiu a hospodársku podobu. Lesný hospodár musí byť skrátka tiež dobrým obchodníkom.

Výkup drevnej hmoty prebieha na jednotlivých lokalitách (peň, odvozné miesto, naložený dopravný prostriedok) za vopred dohodnutú cenu a podľa dojednanej technickej špecifikácie. Vykupujeme ako surové kmene, tak aj vyrobené sortimenty. Ceny sú v priebehu roka aktualizované na základe vývoja cien na trhu s drevom.

Zaujímavé odkazy